corporate-us.jpg

Бизнес етика

Бидейки част от съвременното общество и в ролята си на пазарен лидер Пауърмарк ООД има приети стриктни правила и норми на поведение, базирани на етика и уважение към всички свои служители, партньори и конкуренти. Основно те се обуславят в следните направления:

 

 • Ние спазваме законодателните разпоредби и подкрепяме фундаменталните човешки права.
 • Ние поддържаме ангажиментите си да третираме служителите си справедливо, с нужното уважение и респект.
 • Ние прилагаме високи стандарти на етично и отговорно бизнес поведение. Честността и почтеността са фундамент на нашата дейност.
 • Нашата компания спазва всички закони за свободната конкуренция и антитръстовото законодателство.
 • Ние градим коректни и честни търговски взаимоотношения в съответствие с нуждите на пазара.
 • Ние спазваме анти-корупционното законодателство.
 • Ние уважаваме и спазваме конфиденциалността на информацията за нашите партньори.
 • Ние минимизираме използването на невъзстановяеми природни ресурси, намаляваме отпадъчните процеси и съдействаме за по-лесното рециклиране на отпадъци, като съблюдаваме нормите за опазване на природната среда.

Факти и цифри

 •  Независима компания, създадена през 1999.
 •  Целеви ангажимент за изграждане и позициониране на марки.
 •  9000 директни клиенти.
 •  102 служителя към момента
 •  Складов капацитет 4000 палетоместа.
 •  Наличие на съвременни софтуерни системи (ERP) за контрол на процесите в реално време.
 •  Собствени офиси и складови бази в София, Пловдив, Варна и Бургас с високотехнологично оборудване и екипи във всички региони на страната за цялостно териториално покритие на пазара.
 •  HACCP, GMP, FIFO, FEFO стандарти.

© Powermark.bg - Всички права запазени.

© 2024 Powermark.bg - Всички права запазени.